Sendikanın Amacı

1 – Sendika, aşağıda sıralanan özellikleri barındıran daha zengin ve güçlü Türkiye idealine
katkıda bulunmayı amaçlar.

 • Temel hak ve özgürlüklere dayanan
 • Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu
 • Milletin iradesine değer verilen
 • Seçimle işbaşına gelen idareye saygı gösterilen
 • Katılımcı demokrasinin yerleştiği ve halkın iktidarda söz sahibi olduğu
 • Bütün bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının özgürce düşünme ve üretme haklarının ve
  özgürlüklerinin temin edildiği
 • Hiç kimsenin dili, dini, rengi, mezhebi ve kendisini diğerlerinden ayrıştıran bir özelliği
  nedeniyle ötekileştirilmediği
 • Bütün farklılıkların hoşgörüyle karşılandığı ve zenginlik olarak görüldüğü
 • Yüksek gelir eşitliğinin sağlandığı ve gelir dağılımında adaletin tesis edildiği
 • Sendikal hakların evrensel ilke ve esaslara dayalı hayata geçirildiği
 • Çalışan kesimin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü
 • Herkesin saygın bir işle çalışma hayatında var olmasının ve ekonomiye değer katmasının
  sağlandığı
 • Sosyal bir devlet olma gereği her vatandaşın devlet imkanlarından eşit yararlandığı
 • Temel birer hak olarak düşünce ve ifade özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetlerinin kimsenin
  şüphe etmediği şekilde teminat altına alındığı
 • Çalışma hayatında ve gündelik hayatta kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrımcılık
  uygulamalarının yaygınlaştığı
 • Kadınların; yönetimde, iş hayatında, sivil toplumda ve hayatın bütün alanlarında daha fazla
  temsil edildiği
 • Medeniyetimizdeki değerlerimizin idrak edildiği ve benimsendiği
 • Daha özgür, mutlu ve müferreh insanların yaşadığı

2 – Sendika, birinci maddede sıralanan amaca ulaşmak için aşağıda listelenen faaliyetleri; evrensel hukukun, uluslararası sözleşmelerin ve belgelerin, Anayasanın, Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ve diğer mevzuatın sağladığı hak ve yetkilere
dayanarak gerçekleştirir.

 • Başta sendika üyeleri olmak üzere hizmet kolundaki bütün kamu görevlilerinin daha iyi bir
  ücrete, daha iyi sosyal yardımlara, daha iyi çalışma şartlarına ve yüksek mesleki saygınlığa ve
  nihayetinde insan onuruna yaraşır bir hayata sahip olması için yasal yol ve yöntemleri
  kullanarak mücadele etmek
 • Üyelerinin çalışma hayatıyla ve meslekleriyle ilgili bilgilenmesini ve mesleklerinde
  ilerlemesini sağlamak
 • Üyelerinin aile fertlerinin hayat şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim, sağlık ve sosyal
  imkanlarının genişletilebilmesi sağlamak
 • Koruma ve bakım tedbiri gerektiren emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma gibi
  durumlarda üyelerinin haklarına erişimini temin etmek
 • Üyelerine ihtiyaç duydukları hukuki ve sosyal yardımları yapmak
 • Üyeleri arasında dayanışmayı, birliği ve beraberliği arttıran etkinlikler düzenlemek
 • Kadın kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve temel insan hak ve
  hürriyetlerinden yararlanabilmesi için kadın üyeleri öncülüğünde çalışmalar yürütmek
 • Sağlık hizmetlerinden ve sosyal hizmetlerden toplumun eşit olarak faydalanabilmesi için
  kampanyalar düzenlemek
 • Herkesin sağlık ve sosyal hakları konusunda bilinçli olduğu bir toplumun meydana gelmesi
  için eğitsel faaliyetler düzenlemek
 • Dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi düşünce ve diğer farklar gözetilmeksizin herkesin
  sağlık hizmetlerinden ve sosyal hizmetlerden eşit yararlanmasının ve olası ayrıcalıkların ve
  ayrımcılıkların önlenmesinin sağlanması için çalışmak
 • Oligarşinin ve vesayet rejimlerinin her türlüsüne karşı çıkarak katılımcı demokrasiyi teşvik
  eden faaliyetler düzenlemek
 • Herkesin demokratik haklarını özgür ve şeffaf şekilde kullanabilmesi için ve toplumdaki
  bütün bireylerin tercihlerinin önemsenmesi için çalışmalar yürütmek
 • Üyelerinin ve hizmet kolunda çalışan bütün kamu görevlilerinin toplumsal meseleler
  karşısında sorumluluk bilinciyle hareket etmesini ve düşüncelerini özgürce paylaşmasını
  teşvik eden projeler geliştirmek
 • Üyelerinin ve hizmet kolunda çalışan bütün kamu görevlilerinin yeni fikirler ve projeler
  geliştirmesini ve düşüncelerini hayata geçirebilmesini teşvik etmek ve sendikanın imkanları
  çerçevesinde kolaylaştırmak
 • Grev ve siyaset hakkının korunması için kamu görevlilerine yönelik sınırlamaları, yasakları
  ve dayatmaları sona erdirmek üzere eylemler gerçekleştirmek
 • Örgütlenme ve toplu pazarlık hakları çerçevesinde hizmet kolundaki bütün kamu
  görevlilerinin sendikalar aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin
  hayata geçirilmesi için çalışmak ve kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin artması için
  toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere teşkilatın bütün kapasitesini ve gücünü
  kullanarak bütün mecralarda çalışmalar yürütmek
 • Üyeleri başta üzere hizmet kolunda bütün kamu görevlilerinin iş hayatında yaşadıkları
  sorunların çözülmesi için gerekli adımları atmak
 • Temel insan haklarına aykırı dayatmalarla karşılaşan kamu görevlilerinin yanında durarak
  haklarını savunmak
 • Üyeleri başta olmak üzere bütün kamu görevlilerinin onurlu, mutlu ve huzurlu şekilde
  çalışabileceği çalışma ortamının tesis edilmesi için gayret göstermek
 • Üyeleri başta olmak üzere hizmet kolundaki engelli çalışanların, söz konusu engellerine
  uygun çalışma ortamlarında görev almaları için ve ihtiyaç duydukları yasal düzenlemelerin
  yürürlüğe konulması için mücadele göstermek
 • Üyeleri başta olmak üzere hizmet kolundaki bütün kamu görevlilerinin daha verimli olması
  için hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğini tespit etmek ve tespitleri rapor haline
  getirerek kamuoyuyla paylaşmak
 • Üyeleri başta olmak üzere hizmet kolundaki bütün kamu görevlilerinin daha eğitimli ve
  donanımlı olmaları ve mesleklerinde başarılı olabilmeleri için hizmet içi eğitim kursları,
  seminerler, paneller, sempozyumlar, konferanslar ve başka eğitsel faaliyetler düzenlemek
 • Üyeleri başta olmak üzere hizmet kolundaki bütün kamu görevlilerinin bilgisini, bilincini
  ve birikimini arttırmak için dijital ve fiziksel yayınlar yapmak
 • Üyeler, kamu görevlileri ve öğrenciler başta olmak üzere genel olarak halkın sosyal ve
  kültürel gelişimini destekleyen tiyatro, konser, şiir dinletisi, ödüllü yarışma, sportif faaliyet,
  bilgi yarışması gibi etkinlikler düzenlemek
 • Üyeler, hizmet kolundaki kamu görevlileri ve diğer kamu görevlileri başta olmak üzere
  halkın sorunlarının doğru tespit edilebilmesi ve tutarlı uygulamalarla çözülebilmesi için
  araştırma çalışmaları yapmak ve tespit edilen sorunların çözülebilmesi adına öneriler
  geliştirmek ve geliştirilen önerileri ilgili mercilere ulaştırmak
 • Aile kurumunu korumak için hem kamu memurluğu hem de annelik vazifelerini yerine
  getiren kişilerin çalışma şartlarının uygun şekilde düzenlenmesini ve bu konuda yasal
  düzenlemelerin yapılmasını sağlamak
 • Din öğrenimi, dil öğrenimi gibi doğumdan başlayan, devredilemeyen ve vazgeçilemeyen
  temel haklarını kullanmak isteyen kamu görevlilerinin herhangi bir engelleme ve zorluk ile
  karşılaşmamasını sağlamak
 • Hizmet kolundaki kamu görevlilerinin iş güvenliklerinin temin edilmesini sağlamak
 • 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 151 ve 182 sayılı ILO Sözleşmeleri, Avrupa İnsan
  Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nda ifade edilen kurallar ve kayıtlar başta olmak
  üzere kamu görevlerinin haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde evrensel hukukun
  öngördüğü ilke ve esasların geçerli olmasını sağlamak

Mehmet Fatih Aslan

Mehmet Fatih ARSLAN, 1981 Ağrı doğumlu, Alparslan Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde ise yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Arslan, 2007-2016 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev aldı. 2016’dan bu yana ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (ASBÜ) şube müdürü olarak görevine devam etmektedir. Öğrenci toplulukları koordinatörlüğü görevi ile birlikte öğrenci ve personelin sosyal, kültürel, sportif, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele edilebilmesi ve kişisel gelişimlerinin arttırılması amacıyla ASBÜ-Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında ASBÜ Genç Ofis kuruluşuna katkıda bulundu. Aynı zamanda gençlerin eğitim, sanat, kültür, spor alanlarında yeteneklerinin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalara katılımın sağlanması amacıyla 2019 yılında ASBÜ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin kurulmasına katkıda bulunarak yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. Dernek ile İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Üniversite Gençliği Okçuluk İle Tanışıyor” ve “Maddeye Değil Hayata Bağlan” adlı 2 projenin koordinatörlüğünü üstlendi. ASBÜ- MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ortaklığında öğrenci ve personelin yararlanabilmesi amacıyla 21 sanat kursun açılması için çalışmaları yürütürken ASBÜ- Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında birçok ülkeden katılım gösteren öğrencilere yönelik düzenlenen “Gönül Coğrafyası İftarları” programının organizasyonunu gerçekleştirdi.

Mehmet Fatih ARSLAN, tüm çalışma hayatı boyunca personel ve öğrencilerin eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarından yararlanması, yeteneklerin ortaya çıkarılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesinin önemini vurgulamış, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Yine aynı amaçla eğitim camiasındaki sorunlara kayıtsız kalmayarak her daim eğitimin umudu ve gençlerin sesi olan Genç Eğitim Sendikası’nın kurucu üyesi olarak Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir.